آبیاری قطره‌ای

طراحی و اجرای انواع آبیاری اتوماتیک فضای سبز و باغچه آپارتمان‌ها

در آبياري قطره‌ اي تنها بخشي از خاک اطراف بوته‌ گياه يا درخت آبياري است، کاهش تبخير از سطح خاک، عدم وجود روان آب‌ هاي سطحي و کنترل نفوذ عمقي از عواملي هستند که سبب کاهش مصرف آب و در نتيجه افزايش بازده آبياري است، در واقع در اين روش قسمت‌ هاي اضافي خاک که معمولاً در روش‌ هاي سنتي مرطوب شده و آب آن به مصرف تبخير يا تعرق علف‌ هاي هرز مي‌ رسد، خشک باقي مي‌ ماند. کاهش ميزان مصرف آب، هزينه هاي تامين آب باغچه و هزينه هاي آبياري از جمله نيروي انساني و صرفه جويي در زمان آبياري، افزايش عملکرد و راندمان آبياري، رشد کمي و کيفي مطلوب گياهان باغچه، کاهش علف هاي هرز از جمله ويژگي‌هاي اجراي طرح آبياري قطره‌اي باغچه منازل است.